Tier List

Honor of Kings Tier List (June 2024)

honor-of-kings-tier-list

Hey, I’m Zathong and this guide is about Honor of Kings tier list 2024. I will help you choose the best heroes in the current meta.

Honor of Kings Heroes Tier List

A list of all Honor of Kings heroes listed in tiers who is the strongest in Honor of Kings.

TierHeroes
SSun Ce, Kai, Lam, Nakoruru, Ying, Kong Ming, Zhou Yu, Yuanfang, Erin, Lady Sun, Zhang Fei, Zhuang Zhou, Ata, Yun Zhongjun, Li Bai, Shangguan Wan’er, Alessio 
Sun CeKaiLamNakoruruYingKong MingZhou YuYuanfangErinSun ShangxiangZhang FeiZhuang ZhouAtaJingMa ChaoYun Zhong JunLi BaiShangguan Wan'erAlessio
AMenki, Xiahou Dun, Lu Bu, Lian Po, Mulan, Fuzi, Li Xin, Zhao Yun, Dian Wei, Lan Ling Wan, Nuwa, Diao Chan, Wang Zhaojun, Zhen Ji, Mai Shiranui, Xiao Qiao, Gao Jianli, Luban No. 7, Hou Yi, Marco Polo, Consort Yu, Gongsun Li, Tai Yi, Yaria, Lumburr, Charlotte, Jing, Ma Chao, Baili Xuance, Han Xin, A Ke, Prince Of Lanling, Athena, Miyamoto Musashi, Zhao Huaizhen, Chang’e, Mi Yue, Sikong Zhen, Wu Ze Tian, Ying Zheng, Baili Shouyue, Meng Ya, Da Qiao
MenkiXiahou DunLu BuLian PoMulanFuziLi XinZhao YunDian WeiLan Ling WanNuwaDiao ChanWang ZhaojunZhen JiMai ShiranuiXiao QiaoGao JianliLuban No. 7Hou YiMarco PoloConsort YuGongsun LiTai YiYariaJingMa ChaoBaili XuanceHan XinA KePrince Of LanlingAthenaMiyamoto MusashiZhao HuaizhenChang'eMi YueSikong ZhenWu Ze TianYing ZhengBaili ShouyueMeng YaDa Qiao
BGuan Yu, Arthur, Wu Yen, Bai Qi, Ukyo Tachibana, Yun Zhong Jun, Sun Wukong, Cao Cao, Shen Mengxi, Bian Que, Zhang Liang, Angela, Milady, Garo, Sun Bin, Cai Wenji, Zhong Kui, Yuan Ge, Dongfang Yao, Liu Bei, Biron, Meng Tian, Pangu, Yang Jian, Ganjiang Moye, Hai Yue, Jiang Ziya, Sima Yi, Xishi, Yi Xing, Genghis Khan, Ge Ya, Shieldun, Zhu Bajie, Cai Wenji, Liu Shan
Guan YuArthurWu YenBai QiYun Zhong JunSun WukongCao CaoShen MengxiBian QueZhang LiangAngelaMiladyGaroSun BinCai WenjiZhong KuiYuan GeDongfang YaoLiu BeiBironMeng TianPanguYang JianGanjiang MoyeHai YueJiang ZiyaSima YiXishiYi XingGenghis KhanGe YaShieldunZhu BajieCai WenjiLiu Shan
CMozi, Nezha, Liu Bang, Di Renjie, Luna, Yang Yuhuan, Huang Zhong, Aguto, Yaojin, Dharma, Niumo, Su Lie, Taiyi Zhenren, Xiang Yu, Jin Chan, Luban Master, Ming Shiyin, Sang Qi
MoziNezhaLiu BangTigerousDajiDi RenjieLunaYang YuhuanHuang ZhongAgutoCheng YaojinDharmaNiumoSu LieTaiyi ZhenrenXiang YuJin ChanLuban MasterMing ShiyinSang Qi
DTigerous, Daji, Gui Guzi
TigerousDajiGui Guzi

S Tier

These heroes are currently extremely strong and very hard to counter and have the ability to carry and win every game.

honor-of-kings-s-tier-list

Sun Ce

Sun Ce

Classes: Fighter

Lane: Clash Lane

Kai

Kai

Classes: Fighter

Lane: Jungle

Lam

Lam

Classes: Assassin

Role: Jungle

Nakoruru

Nakoruru

Classes: Assassin

Roles: Jungle

Ying

Ying

Classes: Assassin/Fighter

Role: Jungle

Kong Ming

Kong Ming

Classes: Mage

Lane: Mid

Zhou Yu

Zhou Yu

Classes: Mage

Lane: Mid

Yuanfang

Yuanfang

Classes: Marksman

Lane: Farm Lane

Erin

Erin

Classes: Marksman

Lane: Farm Lane

Lady Sun

Sun Shangxiang

Classes: Marksman

Lane: Farm Lane

Zhang Fei

Zhang Fei

Classes: Support/Tank

Lane: Clash/Roamer

Zhuang Zhou

Zhuang Zhou

Classes: Support

Lane: Roamer

Ata

Ata

Classes: Tank

Lane: Clash

Yun Zhongjun

Yun Zhong Jun

Classes: Assassin

Role: Jungle

Li Bai

Li Bai

Classes: Assassin

Roles: Jungle

Shangguan Wan’er

Shangguan Wan'er

Classes: Mage/Assassin

Lane: Mid

Alessio 

Alessio

Classes: Marksman

Lane: Farm Lane

A Tier

Often first-pick in their respective roles. These heroes very powerful and effective and have the potential to carry games.

honor-of-kings-a-tier-list

Menki

Menki

Classes: Fighter

Lane: Jungle

Xiahou Dun

Xiahou Dun

Classes: Fighter

Lane: Jungle

Lu Bu

Lu Bu

Classes: Fighter

Lane: Clash Lane

Lian Po

Lian Po

Classes: Tank

Lane: Clash/Jungle

Mulan

Mulan

Classes: Fighter

Lane: Clash Lane

Fuzi

Fuzi

Classes: Fighter

Lane: Clash Lane

Li Xin

Li Xin

Classes: Fighter

Lane: Clash Lane

Zhao Yun

Zhao Yun

Classes: Assassin

Roles: Jungle

Dian Wei

Dian Wei

Classes: Fighter

Lane: Jungle

Lan Ling Wan

Lan Ling Wan

Classes: Assassin

Roles: Jungle

Nuwa

Nuwa

Classes: Mage

Lane: Mid

Diao Chan

Diao Chan

Classes: Mage

Lane: Mid

Wang Zhaojun

Wang Zhaojun

Classes: Mage

Lane: Mid

Zhen Ji

Lady Zhen

Classes: Mage

Lane: Mid

Mai Shiranui

Mai Shiranui

Mai Shiranui

Classes: Mage

Lane: Mid

Xiao Qiao

Xiao Qiao

Classes: Mage

Lane: Mid

Gao Jianli

Gao Jianli

Classes: Mage

Lane: Mid

Luban No. 7

Luban No. 7

Classes: Marksman

Lane: Farm Lane

Hou Yi

Hou Yi

Classes: Marksman

Lane: Farm Lane

Marco Polo

Marco Polo

Classes: Marksman

Lane: Farm Lane

Consort Yu

Consort Yu

Classes: Marksman

Lane: Farm Lane

Gongsun Li

Gongsun Li

Classes: Marksman

Lane: Farm Lane

Tai Yi

Tai Yi

Classes: Support

Lane: Roamer

Yaria

Yaria

Classes: Support

Lane: Roamer

Lumburr

Lumburr

Classes: Support/Tank

Lane: Roamer

Charlotte

Charlotte

Classes: Fighter

Lane: Clash Lane

Jing

Jing

Classes: Assassin

Ma Chao

Ma Chao

Classes: Assassin/Fighter

Role: Solo/Jungle

Baili Xuance

Baili Xuance

Classes: Assassin

Roles: Jungle

Han Xin

Han Xin

Classes: Assassin

Roles: Jungle

A Ke

A Ke

Classes: Assassin

Roles: Jungle

Prince Of Lanling

Prince Of Lanling

Classes: Assassin

Roles: Jungle

Athena

Athena

Classes: Fighter

Lane: Clash Lane

Miyamoto Musashi

Miyamoto Musashi

Classes: Fighter

Lane: Jungle

Zhao Huaizhen

Zhao Huaizhen

Classes: Fighter

Lane: Clash Lane

Chang’e

Chang'e

Classes: Mage

Lane: Mid

Mi Yue

Mi Yue

Classes: Mage

Lane: Clash Lane

Sikong Zhen

Sikong Zhen

Classes: Fighter/Mage

Lane: Jungle

Wu Ze Tian

Wu Ze Tian

Classes: Mage

Lane: Mid

Ying Zheng

Ying Zheng

Classes: Mage

Lane: Mid

Baili Shouyue

Baili Shouyue

Classes: Marksman

Lane: Farm Lane

Meng Ya

Meng Ya

Classes: Marksman

Lane: Farm Lane

Da Qiao

Da Qiao

Classes: Support

Lane: Roamer

B Tier

These heroes will get you a win with good practice. In the right situation, these heroes can perform very well.

honor-of-kings-b-tier-list

Guan Yu

Guan Yu

Classes: Fighter

Lane: Clash Lane

Arthur

Arthur

Classes: Fighter

Lane: Clash Lane

Wu Yen

Wu Yen

Classes: Fighter

Lane: Clash Lane

Bai Qi

Bai Qi

Classes: Tank

Lane: Clash Lane

Ukyo Tachibana

Ukyo Tachibana

Classes: Assassin

Roles: Jungle/Solo

Yun Zhong Jun

Yun Zhong Jun

Classes: Assassin

Role: Jungle

Sun Wukong

Sun Wukong

Classes: Assassin

Lane: Jungle

Cao Cao

Cao Cao

Classes: Fighter

Lane: Clash Lane/ Jungle

Shen Mengxi

Shen Mengxi

Classes: Mage

Lane: Mid

Bian Que

Bian Que

Classes: Mage

Lane: Mid

Zhang Liang

Zhang Liang

Classes: Mage

Lane: Mid

Angela

Angela

Classes: Mage

Milady

Milady

Classes: Mage

Lane: Mid

Garo

Garo

Classes: Marksman

Lane: Farm Lane

Sun Bin

Sun Bin

Classes: Support

Lane: Roamer

Cai Wenji

Cai Wenji

Classes: Support

Zhong Kui

Zhong Kui

Classes: Support

Lane: Roamer

Yuan Ge

Yuan Ge

Classes: Assassin

Role: Solo

Dongfang Yao

Dongfang Yao

Classes: Fighter

Lane: Jungle

Liu Bei

Liu Bei

Classes: Fighter

Lane: Jungle

Biron

Biron

Classes: Fighter

Lane: Clash Lane

Meng Tian

Meng Tian

Classes: Fighter

Lane: Clash Lane

Pangu

Pangu

Yang Jian

Yang Jian

Classes: Fighter

Lane: Jungle

Ganjiang Moye

Ganjiang Moye

Classes: Mage

Lane: Mid

Hai Yue

Hai Yue

Classes: Mage

Lane: Mid

Jiang Ziya

Jiang Ziya

Classes: Mage

Lane: Mid

Sima Yi

Sima Yi

Classes: Mage

Lane: Jungle

Xishi

Xishi

Classes: Mage

Lane: Mid

Yi Xing

Yi Xing

Classes: Mage

Lane: Mid

Genghis Khan

Genghis Khan

Classes: Marksman

Lane: Farm Lane/ Jungle

Ge Ya

Ge Ya

Classes: Marksman

Lane: Farm Lane

Shieldun

Shieldun

Classes: Tank/Support

Lane: Roamer

Zhu Bajie

Zhu Bajie

Classes: Tank

Lane: Clash

Cai Wenji

Cai Wenji

Classes: Support

Liu Shan

Liu Shan

Classes: Support

Lane: Roamer

C Tier

The impact of these heroes is often lower than the above. In the right situation, these heroes can perform very well.

honor-of-kings-c-tier-list

Mozi

Mozi

Classes: Mage

Lane Mid

Nezha

Nezha

Classes: Fighter

Lane: Clash Lane

Liu Bang

Liu Bang

Classes: Tank

Lane: Clash

Di Renjie

Di Renjie

Classes: Marksman

Lane: Farm Lane

Luna

Luna

Classes: Mage

Lane: Jungle

Yang Yuhuan

Yang Yuhuan

Classes: Mage

Lane: Mid

Huang Zhong

Huang Zhong

Classes: Marksman

Lane: Farm Lane

Aguto

Aguto

Classes: Tank

Yaojin

Cheng Yaojin

Classes: Tank

Lane: Jungle

Dharma

Dharma

Classes: Fighter

Lane: Clash Lane

Niumo

Niumo

Classes: Tank

Lane: Roamer

Su Lie

Su Lie

Classes: Tank

Lane: Roamer

Taiyi Zhenren

Taiyi Zhenren

Classes: Tank

Lane: Roamer

Xiang Yu

Xiang Yu

Classes: Tank

Lane: Clash/Roamer

Jin Chan

Jin Chan

Classes: Mage/Support

Lane: Mid/Roamer

Luban Master

Luban Master

Classes: Tank/Support

Lane: Roamer

Ming Shiyin

Ming Shiyin

Classes: Support

Lane: Roamer

Sang Qi

Sang Qi

Classes: Support

Lane: Roamer

D Tier

These heroes haven’t been favourable. Their impact is often lower than those in higher tiers.

honor-of-kings-d-tier-list

Tigerous

Tigerous

Classes: Assassin/Fighter

Roles: Jungle

Daji

Daji

Classes: Mage

Lane: Mid

Gui Guzi

Gui Guzi

Classes: Support

Lane: Roamer

Conclusion

Sun Ce, Kai, Lam, Nakoruru, Ying, Kong Ming, Zhou Yu, Yuanfang, Erin, Sun Shangxiang, Zhang Fei, Zhuang Zhou, Ata are best heroes for meta current. But Honor of Kings is game requires communication and time investment to excel in it. You need talk with your team to make sure you have the same game plan and pick the heroes that fits.

You may also like

Honor of Kings Build

Honor of Kings Heroes List

Honor of Kings Arcana List

Honor of Kings Spells List

Mobile Legends

Learn which are the best heroes to play in Mobile Legends: Zhuxin, Chip, Cici, Nolan, Ixia, Novaria, Arlott, Joy, Fredrinn, Julian, Melissa, Xavier, Edith, Yin, Phylax, Valentina, Aamon, Floryn, Natan, Aulus, Granger, Benedetta, Brody, Paquito, Alice, Esmeralda, Wanwan, Diggie, Natalia, Chang’e, Chou, Selena, Jawhead, Khufra, Roger, Lancelot, Kagura, Tigreal, Bruno, Mathilda, Kaja, Guinevere, Rafaela, Hanabi, Miya, Johnson, Gatotkaca, Zhask, Helcurt, Phoveus, Ling, Claude, Hayabusa, Beatrix, Gusion, Gloo, Yve, Zilong, Estes, Harley, Aldous, Luo Yi, Angela, Alucard, Uranus, Hylos, Atlas, Silvanna, Layla, Lesley, Yi Sun-shin, Eudora, Sun, Popol and Kupa, Lapu-Lapu, Franco, Pharsa, Barats, Alpha, Clint, Vale, Saber, Yu Zhong, Cyclops, Ruby, Fanny, Karina, Cecilion, Bane, Balmond, Freya, Lolita, Belerick, Carmilla, Lunox, Harith, X.Borg, Akai, Grock, Khaleed, Argus, Moskov, Leomord, Kadita, Nana, Valir, Baxia, Minotaur, Irithel, Lylia, Odette, Hanzo, Faramis, Badang, Karrie, Kimmy, Thamuz, Martis, Hilda, Aurora, Dyrroth, Masha, Minsitthar, Gord, Terizla, Vexana.

About Me

I’am Zathong ! This my blog about game. I share general information about the game with you all over the world, for those who need it.
An individual who loves playing games, especially Auto Chess games (Teamfight Tactics, Auto Chess Mobile, Magic Chess build. Top Moba Game build guide (Arena of Valor, Dota 2 builds, Vainglory Builds, Onmyoji Arena Build, Heroes of the Storm builds, Paladins Builds, Brawl Stars build, Heroes Evolved Build, Battlerite Build, Marvel Super War build, Wild Rift Build). Top Game Pokémon. And top multiplayer strategy game as: (Fortnite, Rise of Kingdoms build, Adventure Build, Clash Royale Deck Build, Brawlhalla build, Clash Mini Build, Castle Clash builds, Naraka: Bladepoint build, Tower of Fantasy Build, Epic Seven Build, Nikke Build). That’s why I created this Game Blog to share information about the game and also fulfilled my wish to have a Game Blog of my own and Tier List. [ Support Information: Privacy Policy | Contact Me ]

For more new characters (heroes or champions), game tier list, game builds and game counters. Like me on Facebook – Zathong, and follow me on Twitter – Zathong. Do you love playing Online games? Subscribe to me YouTube Channel – Zathong, for new guide game videos. Let me know your opinion by commenting below.